ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
วัดนครชุม

เป็นวัดที่สร้างในสมัยสุโขทัย มีอายุราว 800 ปี ด้านตะวันออกมีพระอุโบสถเก่าแก่มากสร้างด้วยอิฐฉาบปูน ครึ่งบนเป็นไม้โดยใช้สลักไม้แทนตะปู มีช่องระบายลมแทนหน้าต่าง พระอุโบสถหลังนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชรก่อนจะอัญเชิญไปวัดท่าหลวง ปัจจุบันประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ก่ออิฐถือปูน ศิลปะสุโขทัย ซึ่งเป็นพระประธานในพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในสมัยก่อน

การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 1068 สายพิจิตร-สามง่าม-วังจิก ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 9

ที่ตั้งการเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 1068 สายพิจิตร-สามง่าม-วังจิก ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 9
1