ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
พิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตร

ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังเดิม) เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย จัดแสดงและรวบรวมข้อมูล วิถีชีวิต ภูมิปัญญา กลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของคนในจังหวัดพิจิตร ภายในมีห้องจัดแสดง 3 ห้อง เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ติดต่อสอบถาม ข้อมูลได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร โทร. 0 5661 2675-6

ที่ตั้งตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังเดิม) อ.เมือง จ.พิจิตร
1