ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
ชาละวันรันนิ่ง 2018

ชาละวัน รันนิ่ง ครั้งที่ 2 ปี 2018 CHALAWAN RUNNING 2018
วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ ลานหน้าห้าง Tops Plaza จังหวัดพิจิตร

เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในจังหวัดพิจิตร อย่างน้อย 7 แห่ง ในการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน

1