ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
งานสมโภชหลวงพ่อขวัญ 111 ปี ณ วัดเทพสิทธิการาม หรือวัดบ้านไร่ อำเภอสามง่าม

หลวงพ่อขวัญ ปวโร หรือพระครูพิมลธรรมมานุศิษย์ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลสามง่ามตั้งแต่ ปี 2494 ถึง 2533 ตลอดชีวิตในสมณะเพศ ท่านเป็นพระนักปฏิบัติ และพระนักพัฒนาไม่ยึดติดในลาภยศ ทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองจนสิ้นอายุขัยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 สิริอายุได้ 97 ปี การจัดงานสมโภชหลวงพ่อขวัญในครั้งนี้นับเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนมัสการ และรำลึกถึงคุณูปการของหลวงพ่อขวัญที่มีต่อชาวอำเภอสามง่าม ตลอดจนพลิกฟื้นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญของแม่น้ำลำคลองและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ และสร้างอาชีพรายได้ให้กับคนในชุมชน

ในปีที่แล้ว กิจกรรมประกอบด้วย การอัญเชิญรูปหล่อองค์หลวงพ่อขวัญผ่านคลองบ้านไร่ โดยตลอดสองฝั่งคลองต่างมีชาวบ้านนำดอกดาวเรืองมาโปรย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว นอกจากนี้ยังมีการออกร้าน จำหน่ายสินค้าของดีเมืองสามง่าม การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆเพลงการแข่งขันเรือประเภท 2 ฝีพาย การแข่งขันมวยทะ และยิงหนังสติ๊ก ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและมุ่งหวังให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

1