ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
งานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมืองพิจิตร

งานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมืองพิจิตร ห้วงเดือนเมษายน
จังหวัดพิจิตรนับเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนาน เป็นเมืองเก่าแก่ในสมัยสุโขทัย ปรากฏข้อความในศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และในศิลาจารึกหลักที่ 8 รัชกาลพระยาลิไท เรียกว่า “เมืองสระหลวง” ซึ่งมีสถานะเป็นหัวเมืองเอกของกรุงสุโขทัย ต่อมาในสมัยอยุธยา รัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองโอฆบุรี” ซึ่งแปลว่า “เมืองในท้องน้ำ” ตามตำนานกล่าวว่า พระยาโคตรบองเป็นผู้สร้างเมืองพิจิตร สร้างในสมัยใดไม่ปรากฏ นอกจากนี้ เมืองพิจิตรยังเป็นที่ประสูติของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์หนึ่งคือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ)ในสมัยกรุงศรีอยุธยา กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 เมษายนนี้ โดยภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้

๑. พิธีบวงสรวงหลักเมือง  พิธีสรงน้ำพ่อปู่ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
๒. พิธีตักบาตรรับอรุณ
๓. พิธีเวียนเทียนวัดมหาธาตุ
๔. ขบวนแห่รถบุปผาชาติอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญและสรงน้ำพระเถราจารย์จากทุกอำเภอ
๕. ตลาดแลกเบี้ยโบราณ
๖. ประกวดธิดาพ่อปู่
๗. การแสดงแสง เสียง ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร

1