ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
ข้าวพิจิตร

จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่การทำนาประมาณ 1,812,121 ไร่ นับเป็นจังหวัดที่ปลูกข้าวมากเป็นอันดับสามของภาคเหนือ รองจากจังหวัด เชียงรายและนครสวรรค์ โดยมีแปลงเพาะปลูกที่สำคัญ ได้แก่ อำเภอเมือง พิจิตร บางมูลนาก โพทะเล สามง่าม ตะพานหิน พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์หลวงประทาน ขาวชะลอ เหลืองประทิว ขาวกอเดียว ขาวดอก มะลิ สุพรรณบุรี 60 ขาวตาแห้ง นอกจากนี้จังหวัดพิจิตรยังได้สนับสนุนเกษตรกรปลูกข้าวปลอดสารพิษในเขตพื้นที่ต่างๆเป็นจำนวนมากอีกด้วย


ที่ตั้งอ.เมือง จ.พิจิตร
1