ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
วัดท่าหลวง
วัดบางคลาน
วัดโพธิ์ประทับ
ศาลสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8
ย่านเก่าวังกรด
ทุ่งดอกกระเจียว
กำแพงแห่งความภักดี
บึงสีไฟ
อุทยานเมืองเก่า
สถานีรถไฟพิจิตร
ศูนย์มิตรภาพไทย - เวียดนาม
ดูแผนที่บน
google map
ประวัติศาสตร์จังหวัดพิจิตร

”พิจิตร” แปลว่า “งาม” เมื่อกล่าวถึงเมืองพิจิตรหมายถึงเมืองงาม เมืองที่มีเสน่ห์ประทับใจ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ คือ เป็นที่ประสูติของพระเจ้าเสือหรือ “พระศรีสรรเพชญ์ที่ 8” พระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงศรีอยุธยาและเป็นเมืองที่ให้กำเนิดนักปราชญ์ราชบัณฑิต คือ พระโหราธิบดี บิดาของศรีปราชญ์

จังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดเก่าแก่มากจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี เชื่อกันว่าเจ้ากาญจนกุมาร (พระยาโคตระบอง) โอรสพระยาโคตมเทวราช เป็นผู้สร้างเมือง เหนือฝั่งแม่น้ำน่านในปี พ.ศ. 1601 เดิมมีหลายชื่อ คือ เมืองสระหลวง เมืองโอฆะบุรี เมืองชัยบวรและเมืองปากยม ดินแดนอันเป็นเขตจังหวัดพิจิตรอยู่ในที่ราบลุ่มตอนใต้ของภาคเหนือในดินแดนสุวรรณภูมิบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ลำน้ำยมและลำน้ำน่านไหลผ่าน ลักษณะพิเศษของดินแดนจังหวัดพิจิตรเดิมเต็มไปด้วยห้วย หนอง คลอง บึง พื้นดินจังหวัดพิจิตร เป็นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร เพราะเป็นดินตะกอนที่เกิดจากน้ำท่วมทับถมทุกปี มีปลาชุกชุม

ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อเปลี่ยนการปกครองเป็นแบบจตุสดมภ์และแบ่งหัวเมืองออกเป็นเมือง เอก โท ตรี จัตวา เมืองพิจิตรมีฐานะเป็นเมืองตรี มีความสำคัญทางทหารและการปกครองมาก ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงพระราชนิพนธ์คำกลอนเรื่อง “ไกรทอง” โดยใช้เมืองพิจิตรเป็นแหล่งกำเนิดเรื่องราว เนื่องจากเมืองพิจิตร เป็นเมืองที่มีแหล่งน้ำมากมายและมีจระเข้ชุกชุมนั่นเอง ในปี พ.ศ. 2435 กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้นำรูปแบบการปกครองระบบ เทศภิบาลใช้และได้จัดตั้งมณฑลพิษณุโลก เป็นมณฑลแรกประกอบด้วย 5 เมือง คือ เมืองพิษณุโลก เมืองพิชัย เมืองนครสวรรคโลก เมืองสุโขทัย และเมืองพิจิตร

 

ประวัติศาสตร์ศาลากลาง
ธงและตราประจำจังหวัดพิจิตร
ธงประจำจังหวัดพิจิตร

มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งเป็น 5 แถบ ใช้สีเขียวเข้ม 3 แถบ สลับด้วยสีขาว 2 แถบ

ตราประจำจังหวัดพิจิตร

ประกอบด้วยสระและต้นโพธิ์
สระ หมายถึง เมืองสระหลวง ซึ่งเป็นชื่อเดิมของจังหวัด ตามพงศวดารเหนือ กล่าวว่าเมืองนี้เป็นเมืองโบราณสมัยขอมและเป็นหัวเมืองเอกตั้งแต่กรุงสุโขทัย มีพญาโคตระบองเป็นผู้สร้างเมือง
ต้นโพธิ์ หมายถึง วัดโพธิ์ประทับช้าง ซึ่งเมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จพระราชดำเนินกลับจากสงครามเมืองเชียงใหม่ ได้นำราชธิดาเมืองเชียงใหม่มาด้วย และพระราชทานให้แก่พระเพทราชา เมื่อกองทัพหยุดทัพ ณ ที่แห่งนี้ พระนางได้ประสูติเด็กชายใต้ต้นมะเดื่อ บิดาจึงให้นามว่า “เจ้าเดื่อ” ต่อมาได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินครองกรุงศรีอยุธยา ทรงพระนามว่า “สมเด็จพระศรีสรรเพชญ์ที่ 8” หรือพระเจ้าเสือ หรือขุนหลวงสรศักดิ์ ระหว่างครองกรุงศรีอยุธยานั้นพระองค์ได้เสด็จมาคล้องช้างเมืองพิจิตร เลยไปเยี่ยมมาตุภูมิเดิมที่หมู่บ้านโพธิ์ประทับช้าง โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างพระอารามขึ้นที่ตำบลโพธิ์ประทับช้าง

สัญลักษณ์
ต้นไม้ต้นโพธิ์
ดอกไม้ดอกบัว
ผลไม้ส้มโอ
สัตว์จระเข้
คำขวัญประจำจังหวัดพิจิตร

ถิ่นประสูตรพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยเลื่องลือ ตำนานเมืองชาละวัน

วิสัยทัศน์

“เมืองเกษตรดี เมืองสิ่งแวดล้อมดี เมืองสังคมและคุณภาพชีวิตดี พร้อมสู่สากล”

หรือมีคำย่อว่า เมือง 3 ดี พร้อมสู่สากล ทั้งนี้ได้กำหนดนิยามของวิสัยทัศน์จังหวัดพิจิตร พ.ศ.2561 – 2564 ดังนี้

เมืองเกษตรดี หมายถึง ข้าวของจังหวัดพิจิตรเป็นข้าวที่มีคุณภาพ มาตรฐานการส่งออก สร้างเศรษฐกิจแก่จังหวัดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง สินค้าเกษตรของจังหวัดมีความปลอดภัยที่ผ่านมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ แบรนด์สินค้าเกษตรเข้มแข็ง สร้างรายได้แก่จังหวัด ประชาชน และชุมชน

เมืองสิ่งแวดล้อมดี หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ดินและน้ำเหมาะกับการเกษตร เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมดี อากาศบริสุทธิ์ น่าอยู่

เมืองสังคมและคุณภาพชีวิตดี หมายถึง การมีต้นแบบของการเป็นสังคม 6 คุณภาพทั้งจังหวัด คือ สังคมอุดมปัญญา สังคมเอื้ออาทรต่อกัน สังคมแห่งโอกาสสำหรับทุกคน สังคมเป็นธรรมและเท่าเทียม สังคมคุณธรรมเข้มแข็ง และสังคมแห่งความเกื้อกูลแบ่งปัน เป็นสังคมคุณภาพระดับประเทศ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพึ่งตนเองได้

พร้อมสู่สากล หมายถึง มีการพัฒนา ปรับปรุงจังหวัดให้มีความเป็นสากลมากขึ้น เชื่องโยงการพัฒนาจังหวัดสู่ประเทศ และนานาชาติ มีการสร้างความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรกับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน การมีพันธมิตรการพัฒนาระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก มีการค้า การลงทุน การพัฒนาทางสังคมและการเสริมสร้างการท่องเที่ยวระหว่างกัน

พันธะกิจ

1.  เสริมสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่างมั่นคงจากฐานของชุมชน การพึ่งพาตนเองในจังหวัดและการเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัด ประเทศ และอาเซียน

2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ การผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ มาตรฐานในระดับการส่งออกและรองรับความมั่นคงทางอาหาร เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรภาคการเกษตร และเกษตรกรให้มีศักยภาพในการแข่งขันพึ่งตนเองได้

3.  บริหารจัดการน้ำ ดิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลกับการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัด การรักษาระบบนิเวศและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความอุมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนรองรับการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรดี

4.  เสริมสร้างสังคมคุณภาพ สังคมแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสันติสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5.  พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน ให้มีศักยภาพในการรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และการพัฒนาของประเทศ

 

คณะผู้บริหาร
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
นายปิยะ วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ปลัดจังหวัด
นายทองทศ  อินทุมาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร
หัวหน้าส่วนราชการ
กระทรวงมหาดไทย
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
นายทองทศ อินทุมาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร
นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี นายอำเภอเมืองพิจิตร
นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง นายอำเภอตะพานหิน
นายฐิติเทพ บุณยรัตพันธุ์ นายอำเภอบางมูลนาก
นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล นายอำเภอโพทะเล
นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
นายรณรงค์ สิทธิเขตกรณ์ นายอำเภอสามง่าม
นายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์ นายอำเภอทับคล้อ
นายวิรัตน์ สินสาย นายอำเภอวังทรายพูน
นายไชยยา สมถวิล นายอำเภอวชิรบารมี
นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอสากเหล็ก
นายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอดงเจริญ
นายวิเชียร ลักคนสุวรรณ์ นายอำเภอบึงนาราง
กระทรวงกลาโหม
พ.อ.ฐานุพงศ์ ธนชัยบุบผารมย์ สัสดีจังหวัด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นางสาวสุรัชตา มาเมตตา ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางสาวรัตนา วิภาศรีนิมิต ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
นายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
กระทรวงคมนาคม
นายปัญญา ชูสกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร
กระทรวงวัฒนธรรม
นางปรีชา พรมชู วัฒนธรรมจังหวัด (รก.)
กระทรวงสาธารณสุข
นายวิริยะ เอี๊ยวประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
นายวิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พล.ต.ต.จรวย ผลประเสริฐ ผบก.ภ.จว.พิจิตร
สำนักนายกรัฐมนตรี
พลตรีวิรัตน์ นิสยันต์ รอง ผอ.รมน.จว.พจ.
กระทรวงการคลัง
นางจินตนา รักสุจริตวงศ์ คลังจังหวัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายไพรัช นาคทรัพย์ ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจว.
กระทรวงพาณิชย์
นางกาญจนา ชมมี พาณิชย์จังหวัด
นายบัญชา ภู่อมร หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 1-8 พิจิตร
กระทรวงแรงงาน
นายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัด
กระทรวงยุติธรรม
นายนพพร บ่ายแสง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
นางวรรณา ชัยโกศล ยลธรรม์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
นายคมกฤษณ์ แสงจันทร์ ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
กระทรวงศึกษาธิการ
นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
กระทรวงอุตสาหกรรม
นายดุสิต จันทรกานต์ อุตสาหกรรมจังหวัด
ฝ่ายตุลาการ
นายธีระชัย กระแสทรง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร
นายภราดร อาสาสรรพกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นายธีระชัย ไพรัชวรรณ อัยการจังหวัด
นายอานนท์ จิตตกูล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
บุคลากร หน่วยงาน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร
นายทองทศ  อินทุมาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม
นายพัฒนา ล้อมวงษ์โสภณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม
นายดนัย  สะอาดคต นิติกรชำนาญการ
นางสาวสุพัตรา  เฟื่องธรรมขจร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางราตรี  สวัสดี เจ้าหน้าที่ สคบ.
นางสาวดวงสมร  เรืองรุ่ง เจ้าหน้าที่ สคบ.
นายสืบสกุล  สุเตนัน เจ้าหน้าที่นิติกร
นางสาวฉัตราวดี  ทองรวย เจ้าหน้าที่นิติกร
กลุุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
นายธนะสิทธิ์  ศรีคำภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
นางดวงรักษ์  นวสมบัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายปฐมธรรม์  เงินดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวภัชษนัญฆ์  จันตัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายเอกโรจน์  ศัลยพงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นางสาวมณีรัตน์  หมัดสมบูรณ์ พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล
นายพรพจน์  ชูชะรา เจ้าหน้าที่สารสนเทศฯ
นางสาวเจนจิรา  ฉิมสุข เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน
นางสาวมนัลยา อาจสาริกรณ์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาเซียน
กลุ่มงานอำนวยการ
นายสมพงษ์  คงสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
นายจิรพล  ยอดจันทร์ นิติกรปฏิบัติการ
นางสาววิไลวรรณ ทองบุญมา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายพงษ์ศักดิ์  ชุ่มชูจันทร์ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายเฉลิมพล  ทองโคตร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นางสาวหทยา แจ่มแจ้ง   พนักงานพิมพ์ ส 3
นายเริงชัย  พูลวิหก พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2
นางวาณี  ภิรมย์ภู่ พนักงานพิมพ์ ส 3
นายสันทัด  ฤกษ์อุดม พนักงานขับรถยนต์ ส 2
นายธนู  วัลลิภากร พนักงานขับรถยนต์ ส 2
นายเมธี  วีระสิทธิ์ พนักงานบริการ บ 2
นายสุรดิษฐ์  รุ่งอินทร์ พนักงานขับรถยนต์ ส 2
นายไชยวัฒน์  จันทร์สุกรี พนักงานขับรถยนต์ ส 2
นางสาวจุฑาทิพย์  บำเรอจิต เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวพิชญาภัคค์  ขำขะ เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน
นางสาวธนพรรณ  เรืองรุ่ง เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน
นางสาวกนกวรรณ จิตรเกษม เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาเซียน
นายนฤชิต  วสุรัตนพร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววิภา  วงษ์ษา เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นายกิตติพันธุ์  วะสะศิริ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
นายปิยะ  วงศ์ทองเหลือ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวฉวีวรรณ  ทองใบบล พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล
นางสาวกิตติยา  วิจิตรพล เจ้าหน้าที่งานบุคคล
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาววรรณา  อรุณอาศิรกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวนครไทย  จีนสวัสดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางสาวลลิลทิพย์  ทองดี นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
พระยาเทพาธิบดี (พุ่ม) พ.ศ. - ถึง พ.ศ. 2420
หลวงธรเณณทร์ (แจ่ม) พ.ศ. 2420 ถึง พ.ศ. -
เจ้าพระยาศรีวิชัย พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -
พระยาอุตรกิจพิจารณ์ พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -
พระยาราชฤทธานนท์ พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -
พระยาเทพาธิบดี (อุ่ม) พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -
พระยานิกรกิตติสาร พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -
พระยาศรีสุริยราชวราภัย (จร) พ.ศ. 2445 ถึง พ.ศ. 2450
พระยาพิชัยรณรงค์สงคราม (ดิษ) พ.ศ. 2450 ถึง พ.ศ. 2454
พระยาศรีสิทธิรักษ์ (ทิพย์ โรจนประดิษฐ์) พ.ศ. 2454 ถึง พ.ศ. 2462
พระยาสุรเทพภักดี (พร้อม ณ นคร) พ.ศ. 2462 ถึง พ.ศ. 2466
พระยาวิฑูรธุระการ (เพิ่ม นิลอุบล) พ.ศ. 2466 ถึง พ.ศ. 2470
หม่อมเจ้านิสากร พ.ศ. 2470 ถึง พ.ศ. 2471
พระยาชาติตระการ พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2474
พระอนุบาลสกลเขต พ.ศ. 2474 ถึง พ.ศ. 2476
พระอนุมาลสารกรรม พ.ศ. 2476 ถึง พ.ศ. 2479
หลวงนรัตถรักษา พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2482
ขุนบริรักษ์บทวลัญธ์ (ชุ่ม เธียรพงศ์)   พ.ศ. 2482 ถึง พ.ศ. 2485
นายจรูญ คชภูมิ พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2487
พระบริบูรณ์วุฒิราษฎร์ (ชุบ ศรลัมภ์) พ.ศ. 2487 ถึง พ.ศ. 2489
พระญาติรักษา (ประกอบ บุญนาค) พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2490
นายปรง พะหูชนม์ พ.ศ. 2490 ถึง พ.ศ. 2495
นายเจริญ ภมรบุตร  พ.ศ. 2495 ถึง พ.ศ. 2497
นายเยียน โพธิสุวรรณ พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2501
นายคำรณ สังขกร พ.ศ. 2501 ถึง พ.ศ. 2505
นายเที่ยง เฉลิมช่วง พ.ศ. 2505 ถึง พ.ศ. 2507
นายพูลสวัสดิ์ กำลังงาม พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2508
นายแสวง ศรีมาเสริม พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2511
นายอรุณ นาถะเดชะ พ.ศ. 2511 ถึง พ.ศ. 2515
นายสมบูรณ์ เจริญจิตร พ.ศ. 2515 ถึง พ.ศ. 2515
นายสิทธิเดช นรัตถรักษา พ.ศ. 2515 ถึง พ.ศ. 2517
นายไสว ศิริมงคล พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2519
นายประสิทธิ์ โกมลมาลย์ พ.ศ. 2519 ถึง พ.ศ. 2520
นายชูวงศ์ ฉายะบุตร พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2523
นายวัชระ สิงควิบูลย์ พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2524
นายศรีพงษ์ สระวาสี พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2528
นายธวัชชัย สมสมาน พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ. 2532
นายธวัช มกรพงษ์ พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 2533
นายสุพงษ์ ศรลัมภ์ พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2535
นายดิเรก อุทัยผล พ.ศ. 2535 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2539
นายสันติ เกรียงไกรสุข 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ถึง 8 ตุลาคม พ.ศ. 2540
นายสุนทร ริ้วเหลือง 9 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2541
นายโกเมศ แดงทองดี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2542
นายประสาท พงษ์ศิวาภัย 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2545
นายสุวัฒน์ ภิญโญเศรษฐ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2546
นายพรเทพ พิมลเสถียร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2548
นายพินิจ พิชยกัลป์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึง 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ดูทั้งหมด