ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
วัดท่าหลวง
วัดบางคลาน
วัดโพธิ์ประทับ
ศาลสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8
ย่านเก่าวังกรด
ทุ่งดอกกระเจียว
กำแพงแห่งความภักดี
บึงสีไฟ
อุทยานเมืองเก่า
สถานีรถไฟพิจิตร
ศูนย์มิตรภาพไทย - เวียดนาม
ดูแผนที่บน
google map
ประวัติศาสตร์จังหวัดพิจิตร

”พิจิตร” แปลว่า “งาม” เมื่อกล่าวถึงเมืองพิจิตรหมายถึงเมืองงาม เมืองที่มีเสน่ห์ประทับใจ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ คือ เป็นที่ประสูติของพระเจ้าเสือหรือ “พระศรีสรรเพชญ์ที่ 8” พระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงศรีอยุธยาและเป็นเมืองที่ให้กำเนิดนักปราชญ์ราชบัณฑิต คือ พระโหราธิบดี บิดาของศรีปราชญ์

จังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดเก่าแก่มากจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี เชื่อกันว่าเจ้ากาญจนกุมาร (พระยาโคตระบอง) โอรสพระยาโคตมเทวราช เป็นผู้สร้างเมือง เหนือฝั่งแม่น้ำน่านในปี พ.ศ. 1601 เดิมมีหลายชื่อ คือ เมืองสระหลวง เมืองโอฆะบุรี เมืองชัยบวรและเมืองปากยม ดินแดนอันเป็นเขตจังหวัดพิจิตรอยู่ในที่ราบลุ่มตอนใต้ของภาคเหนือในดินแดนสุวรรณภูมิบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ลำน้ำยมและลำน้ำน่านไหลผ่าน ลักษณะพิเศษของดินแดนจังหวัดพิจิตรเดิมเต็มไปด้วยห้วย หนอง คลอง บึง พื้นดินจังหวัดพิจิตร เป็นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร เพราะเป็นดินตะกอนที่เกิดจากน้ำท่วมทับถมทุกปี มีปลาชุกชุม

ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อเปลี่ยนการปกครองเป็นแบบจตุสดมภ์และแบ่งหัวเมืองออกเป็นเมือง เอก โท ตรี จัตวา เมืองพิจิตรมีฐานะเป็นเมืองตรี มีความสำคัญทางทหารและการปกครองมาก ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงพระราชนิพนธ์คำกลอนเรื่อง “ไกรทอง” โดยใช้เมืองพิจิตรเป็นแหล่งกำเนิดเรื่องราว เนื่องจากเมืองพิจิตร เป็นเมืองที่มีแหล่งน้ำมากมายและมีจระเข้ชุกชุมนั่นเอง ในปี พ.ศ. 2435 กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้นำรูปแบบการปกครองระบบ เทศภิบาลใช้และได้จัดตั้งมณฑลพิษณุโลก เป็นมณฑลแรกประกอบด้วย 5 เมือง คือ เมืองพิษณุโลก เมืองพิชัย เมืองนครสวรรคโลก เมืองสุโขทัย และเมืองพิจิตร

ประวัติศาสตร์ศาลากลาง
ธงและตราประจำจังหวัดพิจิตร
ธงประจำจังหวัดพิจิตร
มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งเป็น 5 แถบ ใช้สีเขียวเข้ม 3 แถบ สลับด้วยสีขาว 2 แถบ
ตราประจำจังหวัดพิจิตร
ประกอบด้วยสระและต้นโพธิ์ สระ หมายถึง เมืองสระหลวง ซึ่งเป็นชื่อเดิมของจังหวัด ตามพงศวดารเหนือ กล่าวว่าเมืองนี้เป็นเมืองโบราณสมัยขอมและเป็นหัวเมืองเอกตั้งแต่กรุงสุโขทัย มีพญาโคตระบองเป็นผู้สร้างเมือง ต้นโพธิ์ หมายถึง วัดโพธิ์ประทับช้าง ซึ่งเมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จพระราชดำเนินกลับจากสงครามเมืองเชียงใหม่ ได้นำราชธิดาเมืองเชียงใหม่มาด้วย และพระราชทานให้แก่พระเพทราชา เมื่อกองทัพหยุดทัพ ณ ที่แห่งนี้ พระนางได้ประสูติเด็กชายใต้ต้นมะเดื่อ บิดาจึงให้นามว่า "เจ้าเดื่อ" ต่อมาได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินครองกรุงศรีอยุธยา ทรงพระนามว่า "สมเด็จพระศรีสรรเพชญ์ที่ 8" หรือพระเจ้าเสือ หรือขุนหลวงสรศักดิ์ ระหว่างครองกรุงศรีอยุธยานั้นพระองค์ได้เสด็จมาคล้องช้างเมืองพิจิตร เลยไปเยี่ยมมาตุภูมิเดิมที่หมู่บ้านโพธิ์ประทับช้าง โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างพระอารามขึ้นที่ตำบลโพธิ์ประทับช้าง
สัญลักษณ์
คำขวัญประจำจังหวัดพิจิตร
ถิ่นประสูตรพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยเลื่องลือ ตำนานเมืองชาละวัน
วิสัยทัศน์
"เมืองเกษตรดี เมืองสิ่งแวดล้อมดี เมืองสังคมและคุณภาพชีวิตดี พร้อมสู่สากล" หรือมีคำย่อว่า เมือง 3 ดี พร้อมสู่สากล ทั้งนี้ได้กำหนดนิยามของวิสัยทัศน์จังหวัดพิจิตร พ.ศ.2561 - 2564 ดังนี้ เมืองเกษตรดี หมายถึง ข้าวของจังหวัดพิจิตรเป็นข้าวที่มีคุณภาพ มาตรฐานการส่งออก สร้างเศรษฐกิจแก่จังหวัดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง สินค้าเกษตรของจังหวัดมีความปลอดภัยที่ผ่านมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ แบรนด์สินค้าเกษตรเข้มแข็ง สร้างรายได้แก่จังหวัด ประชาชน และชุมชน เมืองสิ่งแวดล้อมดี หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ดินและน้ำเหมาะกับการเกษตร เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมดี อากาศบริสุทธิ์ น่าอยู่ เมืองสังคมและคุณภาพชีวิตดี หมายถึง การมีต้นแบบของการเป็นสังคม 6 คุณภาพทั้งจังหวัด คือ สังคมอุดมปัญญา สังคมเอื้ออาทรต่อกัน สังคมแห่งโอกาสสำหรับทุกคน สังคมเป็นธรรมและเท่าเทียม สังคมคุณธรรมเข้มแข็ง และสังคมแห่งความเกื้อกูลแบ่งปัน เป็นสังคมคุณภาพระดับประเทศ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพึ่งตนเองได้ พร้อมสู่สากล หมายถึง มีการพัฒนา ปรับปรุงจังหวัดให้มีความเป็นสากลมากขึ้น เชื่องโยงการพัฒนาจังหวัดสู่ประเทศ และนานาชาติ มีการสร้างความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรกับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน การมีพันธมิตรการพัฒนาระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก มีการค้า การลงทุน การพัฒนาทางสังคมและการเสริมสร้างการท่องเที่ยวระหว่างกัน
พันธะกิจ
1.  เสริมสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่างมั่นคงจากฐานของชุมชน การพึ่งพาตนเองในจังหวัดและการเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัด ประเทศ และอาเซียน 2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ การผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ มาตรฐานในระดับการส่งออกและรองรับความมั่นคงทางอาหาร เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรภาคการเกษตร และเกษตรกรให้มีศักยภาพในการแข่งขันพึ่งตนเองได้ 3.  บริหารจัดการน้ำ ดิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลกับการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัด การรักษาระบบนิเวศและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความอุมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนรองรับการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรดี 4.  เสริมสร้างสังคมคุณภาพ สังคมแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสันติสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5.  พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน ให้มีศักยภาพในการรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และการพัฒนาของประเทศ  
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
ฝ่ายตุลาการ
บุคลากร หน่วยงาน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม
กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม
กลุุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
กลุ่มงานอำนวยการ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
หน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
ดูทั้งหมด
1